Betalingsvoorwaarden

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door een oefentherapeut Mensendieck of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. U bent betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Mensendieck indien deze niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk daarom goed uw polis na of oefentherapie Mensendieck vergoed wordt.
  1. Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd of een afspraak afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Mensendieck het recht het wettelijk vastgestelde verzuimtarief in rekening te brengen. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief, dat gemiddeld € 20,00 bedraagt. De verzekering vergoedt dit niet.
  1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Mensendieck bij wie u onder behandeling bent/was, tenzij anders is overeengekomen.
  1. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u als patiënt van rechtswege in verzuim. De oefentherapeut kan hiervoor extra kosten in rekening brengen.
  1. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
  1. Indien u aangaande het gedeclareerde bedrag een bezwaar wilt indienen, dan moet u dit uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt.
  1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen u aan de oefentherapeut Mensendieck verschuldigd bent, de administratieve gegevens van de oefentherapie Mensendieck van beslissende aard.
  1. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen u en de oefentherapeut Mensendieck, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing, en zij worden beslecht door de competente rechter.